Om emissionen

Kom med i arbetet med att rädda Östersjön!
Ett nytt innovativt projekt som kan göra verklig skillnad!

Teckningsperiod 6 – 27 oktober.

Välkommen till informationsmöte
Tisdag 13, torsdag 15 och tisdag 20 oktober. Start kl 18.00
Plats: Kolskjulet på Kastellholmen, Örlogsvägen 11.
Anmäl dig här

Teckningssedel
Memorandum
Särskilda erbjudanden
Bolagsordning
Registreringsbevis
Årsredovisning

VAD

VARFÖR

VEM

HUR

Expedition Rädda Östersjön

Ge Östersjön en chans!

Expedition Rädda Östersjön är en vidareutveckling av Initiativet Hållbara Hav som startades av Briggen Tre Kronor AB  2011.
Hela historien om Briggen Tre Kronor och Initiativet Hållbara Hav hittar du här.

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. De naturliga förutsättningarna för Östersjön gör det till ett känsligt hav.

Att Östersjön befinner sig i kris nu har dock med våra mänskliga aktiviteter att göra och därför är det också möjligt att vidta många åtgärder och där har Expedition Rädda Östersjön en viktig uppgift att fylla i mötet med de enskilda individerna både i verkligheten och i sociala kanaler

Läs mer om vad som gör Östersjön så speciellt här

Östersjön är en stor resurs som ger oss mat, transporter, rekreation och skönhetsupplevelser, men vad ger vi tillbaka?
Hur ser din relation till Östersjön ut?

Tillsammans kan vi minska läckage av kemikalier, näringsämnen och skräp till Östersjön

Du och vi kan gemensamt stödja och utmana politiker att fatta modiga beslut

Alla kan göra egna insatser och påverka andra så att vi vänder utvecklingen så häng med på en spännande och viktig resa tillsammans med Expedition Rädda Östersjön!

Vi ska samla organisationer, företag och människor med resurser, vilja och förmåga till samarbete för att skapa handlingskraft som leder fram till verkliga resultat.

Vi ska inspirera och aktivera allmänhet och beslutsfattare i alla länder i Östersjöregionen till att vara med och ta ansvar.

Politiker samt beslutsfattare i offentlig förvaltning och näringsliv.

Ungdomar i funktion som processledare och opinonsbildare

Allmänhet i 9 länder med totalt 89 miljoner invånare

Vi samlar intressenter från akademier, näringsliv, organisationer och myndigheter till gemensamma insatser.

Med en mobil utställning och ett attraktivt fartyg når vi stora grupper av målgrupperna på gator, torg, arbetsplatser och vid havet.

Allmänhet, politikter och andra beslutsfattare får avge ett löfte att värna Östersjön.

Sociala media är viktiga kanaler för att sprida kunskap och engagemang samt att utbilda och utmana människor och beslutsfattare att handla rätt

Evenemang och utbildningar görs för att öka kunskap och mäta framgångar

Fler naturliga fällor för kväve och fosfor

Minska spridning av skräp och plast

Minska läckage av läkemedel och kemikalier

Minska läckaget av näringsämnen från jordbruk och samhälle

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Fartyget Tre Kronor af Stockholm är en av våra viktigaste resurser som en levande symbol för Östersjöns miljö. Vi använder henne för att medverka i evenemang och möten som är relevanta för Östersjön.

Tre Kronor används för seglingar, möten och utbildningar för partners kunder och personal.

Delar av utbildningen för Expeditionens personal förläggs också ombord.

Searoom är vår mobila utställning som kan användas över hela landet året runt. Med Searoom når vi alla medborgare som lever och verkar längs med de vattendrag som leder ut till Östersjön och där stora delar av läckagen av föroreningar också transporteras ut.

Med utställningen kan vi finnas på plats vid skolor, arbetsplatser, på gator och torg och under evenemang i hela Östersjöregionen. Det är också här som vi får möjlighet till de personliga möten som är viktiga för att skapa ett djupare förståelse och ett långsiktigt engagemang. Vi säger att vi går Från Hav till Källa.

Genom att utställningen går att kopieras till fler bilar kan vi också snabbt skala upp verksamheten för att täcka större områden.

Kommunikation via olika sociala kanaler är grundläggande för projektets framgång. Genom de sociala kanalerna kan vi hålla kontakt med allmänhet, skolor, näringsliv och beslutsfattare före, under och efter vårt besök på plats.

Inför besöket

Vi kontakter med lokala beslutsfattare, organisationer och skolor. Undervisningmateral distribueras och orten förbereds för vår ankomst. Marknadsförings- och PR-material distribueras till media och via andra lämpliga kanaler.

Under besöket

Invånarna buds på en positiv och engagerande upplevelse i Searoom. Genom dialog bygger vi engagemang och förtroende för att förmå besökaren att skriva under kontraktet med Östersjön.

Efter besöket

Kontakten fortsätter via sociala kanaler där vi fortsätter att inspirera, utmana och engagera deltagarna till att anta nya utmaningar gå till verklig handling för att rädda Östersjön

Uppdragsintäkter: Näringsliv, kommuner, regioner och myndigheter

Partnerintäkter: Näringsliv och organisationer

Bidrag: Stiftelser, EU

Emission: Baltic Sea AB (driftbolag)

Partnersamarbeten ger möjlighet till fördjupade relationer med kunder, konsumenter och personal. Som partner kan man vara med och påverka på riktigt vilket också ger en möjlighet att få en bra historia att berätta.
Som partner engagerar man sig på olika nivåer: Strategiskt, operativt eller stödjande

Den samhällsnytta som skapas genereras genom engagemang för Östersjön hos ungdomar och vuxna och de relationer som skapas mellan sektorer, branscher och människor. En ökad kunskap och insikt stärker också motivationen för en hållbar vardag och ett hållbart samhälle.