Ge Östersjön en chans!

Var med och bygg Expedition Rädda Östersjön!

Nu startar nyemissionen i Expedition Rädda Östersjön. Målet med nyemissionen är att samla in det kapital som behövs för att rulla ut Expeditionen på allvar. Pengarna kommer att användas för att göra klar utställningen i Searoom, skapa undervisningsmaterial och sociala kanaler samt att anställa kompetens för att utveckla och kommunicera Expedition Rädda Östersjöns budskap.

Om emissionen

Kom med i arbetet med att rädda Östersjön!
Ett nytt innovativt projekt som kan göra verklig skillnad!

Teckningsperiod 6 – 27 oktober.

Välkommen till informationsmöte
Tisdag 13, torsdag 15 och tisdag 20 oktober. Start kl 18.00
Plats: Kolskjulet på Kastellholmen, Örlogsvägen 11.
Anmäl dig här

Teckningssedel
Memorandum
Bolagsordning
Registreringsbevis

Briggen Tre Kronor har under många år framgångsrikt arbetat med projekt för att bidra till att Östersjön ska kunna räddas och har i egen regi och för kunders räkning genomfört stora evenemang, bland annat i Almedalen, vid klimattoppmötet 2009 i Köpenhamn, och med projekt i Baltikum.

Bolagets årliga Östersjöseminarium i närvaro av Kronprinsessan Victoria, med framstående forskare och inbjudna politiker har sänts i SVT. Miljöutställningar besöks av tusentals skolungdomar längs Sveriges kuster, år efter år.

Östersjöns miljö har succesivt försämrats under de senaste hundra åren och är idag ett av de mest förorenade och känsligaste innanhaven i världen. Om inte något radikalt görs är risken ett helt dött innanhav som sedan inte går att rädda – något som ingen vill att kommande generationer ska leva få med!

Nu tas ett nytt steg i arbetet genom starten av Expedition Rädda Östersjön. Från det tidigare arbetet som har byggt på att sprida kunskap om de stora miljöproblemen i Östersjön skapar projektet nu konkreta aktiviteter byggda på nytänkande som kan göra verklig skillnad i arbetet att Östersjön kan räddas.

För att skapa en finansiellt stabil och operativt effektiv plattform för driften av verksamheten kring projektet ”Expedition Rädda Östersjön”, beslutade styrelsen i Briggen Tre Kronor AB i slutet av 2019 att bilda ett bolag – Expedition Baltic Sea AB. Bolagets styrelse utgörs inledningsvis av samma personer som i Briggen Tre Kronor AB.

Bolaget avser inledningsvis att inte ha någon anställd personal, utan att hyra in personal med olika kompetenser för projektledning, ekonomi och försäljning.

”Expedition Rädda Östersjön” kommer att drivas som ett projekt av bolaget Expedition Baltic Sea AB under de kommande åren.

Expeditionens mål bygger på FN:s agenda 2030 och sätter därmed konkreta mål och kommer genomföra ett stort antal effektiva aktiviteter som följs upp och rapporteras.

Den nu aktuella nyemissionen i Expedition Baltic Sea AB innebär att expeditionen får kapital för att driva projektet Expedition Rädda Östersjön tillsammans med Briggen Tre Kronor.

 • Ungdomar utbildas i kunskap om situationen i Östersjön och var och hur man kan göra insatser.
 • Expeditionen besöker städer runt Östersjön och medborgare, företag, myndigheter och politiker skriver symboliska digitala ”kontrakt” med Östersjön, där man åtar sig konkreta handlingar för att verka för förbättrad miljö i Östersjön – en medborgarrörelse sätts igång!
 • I sociala medier sprids kunskap om arbetet så att allt fler efterhand kommer med, fler kontrakt skrivs – en viral spridning åstadkoms – det skapas en ”dominoeffekt”! Samarbeten med etablerade ”influencers” som brinner för miljö och hållbarhet, förväntas effektivt kunna stärka denna effekt.
 • Mål följs upp och kommuniceras.

Nu tas ett nytt steg i arbetet genom starten av Expedition Rädda Östersjön och starten av Expedition Baltic Sea AB.

Från det tidigare arbetet som har byggt på att sprida kunskap om de stora miljöproblemen i Östersjön skapar projektet nu konkreta aktiviteter byggda på nytänkande som kan göra verklig skillnad i arbetet att Östersjön kan räddas. Vi har från många håll mötts av reaktionen att detta projekt bygger på ett nytt ” innovativt grepp”!

Hållbarhetsfrågorna är nu även en strategisk fråga för många företag och viktig för företagens varumärke. Det är helt avgörande för företagens fortlevnad och handling behövs nu! Under senare år har även ett nytt begrepp kopplat till hållbarhet etablerats snabbt internationellt men även i Sverige så kallade påverkansinvesteringar eller ”Impact” investering. Investeringen eller ett investeringsobjekts verksamhet skall åstadkomma mätbara, positiva, väsentliga och långsiktiga nettoeffekter på prioriterade problem för samhälle och miljö. Exempel på ”Impact” investering är förvärv av aktier i eller lån till företag som kan leverera ”impact”. Denna typ av investering skall även ge investeraren en möjlighet till någon form av finansiell avkastning till exempel ränta och utdelning.

Vi bedömer att hållbarhetsprojektet Expedition Rädda Östersjön med Briggen Tre Kronor kommer göra det möjligt att efterhand öka intäkterna väsentligt genom att nya samarbeten etableras med företag, organisationer och stiftelser. Samtidigt krävs det en hel del arbete och därmed kostnader och vissa investeringar med uppbyggnaden av projektet.

Vi tar också steget att utöka och fördjupa arbetet med Östersjöfrågan till fler länder runt Östersjön, där olika företag och organisationer aviserat sin vilja att samarbeta med oss.

Välkommen på en spännande resa genom en investering i Expedition Baltic Sea AB och Expedition Rädda Östersjön!

Thomas Flinck, Styrelseordförande
Peter Åberg, VD
Mats Jakobsson, Ledamot
Anders Rigodt, Ledamot
Rolf Wigström, Ledamot

 • Övergripande mål Projektet skall leda till att vi och kommande generationer som lever runt Östersjön kan få uppleva ett friskt hav, med ett välmående djurliv och härliga naturupplevelser.
 • Utgångspunkt är mål 14:1 i FN:s Agenda 2030 som säger att vi drastiskt måste minska läckage av kemikalier, näringsämnen och skräp från land ut till havet fram till år 2025.
 • Några av målen är att >1 000 000 medborgare och >1 000 politiker/beslutsfattare i Östersjöregionen tecknar ett symboliskt ”kontrakt” med Östersjön, där de åtar sig att minska en negativ påverkan på havet.
 • Tidigare samarbeten med näringsliv, myndigheter, akademier, ideella organisationer utökas.
 • Besöka 270 orter i Östersjöregionen med fartyget Tre Kronor af Stockholm och den mobila utställningen Searoom • Samarbete med andra organisationer som driver arbete med att förbättra Östersjöns miljö.
 • Olika verktyg, bland annat digitala medier, används för att informera, utbilda, utmana och uppmuntra.
 • Aktie: Expedition Baltic Sea AB org.nr. 559233-0236
 • Teckningskurs: 7,60 SEK per aktie
 • Antal befintliga aktier: 500 000 aktier *)
 • Bolagsvärde före emissionen: 3 800 000 SEK
 • Antal nyemitterade aktier: Högst 1 315 579 aktier
 • Emissionsbelopp: Högst 10 000 000 SEK **)
 • Ägarandel efter fulltecknad emission: 72,5 % *)
 • Teckningstid: 06 -27 oktober 2020 ***)
 • Poststorlek: 100 aktier á 7,60 kr dvs totalt 760 kr
 • Likvidkonto: Bankgiro 5482-7738 eller SWISH nr SWISH nr 123 117 53 71
 • Likviddag: 5 bankdagar efter teckning

Kontaktperson: Mats Jakobsson
E-mail: mats.jakobsson@expeditionbalticsea.se
Handel: Handel med aktien planeras när möjlighet ges.
Utdelning: Bolagets mål är att generera tillräckliga vinstmedel för att kunna lämna utdelning. Detta anses vara rimligt på samma sätt som eventuella långivare erhåller ränta.
Anm:
*) Befintlig temporär ägare kommer att i samband med emissionen avyttra alla sina aktier. Bolaget får helt nya ägare efter denna emission.
**) Styrelsen har rätt att fullfölja emissionen även vid lägre teckningsnivå än målsättningen. Målet är att nå minst 4 MSEK och högst 10 MSEK i emissionen.
Styrelsen har rätt att löpande använda inkomna likvida medel i bolaget, då 4 MSEK har uppnåtts.
***) Styrelsen har möjlighet att förlänga teckningstiden.

STERSJÖAMBASSADÖR
Teckna minimum 15 000 aktier eller 114 000 kr och få
Diplom som ”Östersjöambassadör” samt pikétröja och en keps med Expeditionens emblem
Två platser till tre av ”expeditionsseglingarna”
-med möjlighet till segling tillsammans med Östersjöns ledande forskare eller
-segling med livesändning från havsbotten eller
-segling till utländska hamnar och länder
Två platser till ”Expeditionsmiddagen” i anslutning till sjösättningen av Expeditionen
 Specialvisning av Baltic Science Center på Skansen Djurgården, som visar med  akvarier, utställningar och pedagogiska aktiviteter miljön samt djurlivet i Östersjön
ÖSTERSJÖRÄDDARE
Teckna minimum 7 000 aktier eller 53 200 kr och få
Diplom som ”Östersjöräddare” samt pikétröja och keps med Expeditionens emblem
Två platser till två  av ”expeditionsseglingarna”
-med möjlighet till segling med livesändning från havsbotten eller
-besök på något av Östersjöns marina forskningscentra
Specialvisning av Baltic Science Center på Skansen Djurgården, som visar med  akvarier, utställningar och pedagogiska aktiviteter miljön samt djurlivet i Östersjön

Under senare år har även ett nytt begrepp kopplat till hållbarhet etablerats snabbt internationellt men även i Sverige så kallade påverkansinvesteringar eller ”Impact”investering. Investeringen eller ett investeringsobjekts verksamhet skall åstadkomma mätbara, positiva, väsentliga och långsiktiga nettoeffekter på prioriterade problem församhälle och miljö.

Exempel på ”Impact”investering är förvärv av aktier i eller lån till företag som kan leverera ”impact”. Denna typ av investering skall även ge investeraren en möjlighet till någon form av finansiell avkastning till exempel ränta och utdelning.

För att skapa rätt förutsättningar för impact-investeringar har organisationer från såväl privat, offentlig och idéburen sektor gått samman för att bilda den ideella föreningen The Swedish National Advisory Board for Impact Investing, se vidare https://www.swedishnab.org/.

Vad ska Expedition Rädda Östersjön göra?

 • Vi samarbetar med lokala intressenter för att lyfta frågor rör Östersjöns framtid och utmaningar.
 • Vi besöker din ort, skola och arbetsplats. Med hjälp av en mobil utställning och digitala plattformar inspirerar, aktiverar och stöttar dig i ditt arbete med att ge Östersjön en chans! Om du vill så finns vi din dator och telefon.
 • Vårt mål är att hjälpa till att minska läckage av näringsämnen, skräp, plast, kemikalier och läkemedelsrester från land till hav.
 • Vår vision är en fungerande relation mellan människa, samhälle och hav.

Mer detaljer hittar du under ”Expeditionen