Expedition Rädda Östersjön

Ge Östersjön en chans!

Expeditionen utgår från mål 14.1, av FN:s globala hållbarhetsmål, som syftar till att minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen.

Vi arbetar genom att utbilda ungdomar och allmänhet till en ökad förståelse för varför våra beslutsfattare måste agera för att rädda Östersjön. På det viset kan vi återskapa en fungerande relation mellan samhället och havet.

Expedition Rädda Östersjön är en vidareutveckling av Initiativet Hållbara Hav som startades av Briggen Tre Kronor AB  2011.
Hela historien om Briggen Tre Kronor och Initiativet Hållbara Hav hittar du under HISTORIK.

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. De naturliga förutsättningarna för Östersjön gör det till ett känsligt hav.

Att Östersjön befinner sig i kris nu har dock med våra mänskliga aktiviteter att göra och därför är det också möjligt att vidta många åtgärder och där har Expedition Rädda Östersjön en viktig uppgift att fylla i mötet med de enskilda individerna både i verkligheten och i sociala kanaler.

Östersjön är en stor resurs som ger oss mat, transporter, rekreation och skönhetsupplevelser, men vad ger vi tillbaka?
Hur ser din relation till Östersjön ut?

Tillsammans kan vi minska läckage av kemikalier, näringsämnen och skräp till Östersjön

Du och vi kan gemensamt stödja och utmana politiker att fatta modiga beslut

Alla kan göra egna insatser och påverka andra så att vi vänder utvecklingen så häng med på en spännande och viktig resa tillsammans med Expedition Rädda Östersjön!

Vi ska samla organisationer, företag och människor med resurser, vilja och förmåga till samarbete för att skapa handlingskraft som leder fram till verkliga resultat.

Vi ska inspirera och aktivera allmänhet och beslutsfattare i alla länder i Östersjöregionen till att vara med och ta ansvar genom att teckna digitala kontrakt med Östersjön där de förbinder sig att arbeta för ett friskt och levande Östersjön.

Genom att fler och fler ansluter sig och bidrar med kunskap och kommunikation i sina nätverk skapas en dominoeffekt som skapar den acceptans för förändringar som våra beslutsfattare behöver ha att stödja sig på när de måste göra rätt prioriteringar för Östersjön.

Politiker samt beslutsfattare i offentlig förvaltning och näringsliv.

Ungdomar i funktion som processledare och opinonsbildare

Allmänhet i 9 länder med totalt 89 miljoner invånare

Vi samlar intressenter från akademier, näringsliv, organisationer och myndigheter till gemensamma insatser, som skapar synbara resultat på sikt.

Med en mobil utställning och ett attraktivt fartyg når vi stora grupper av målgrupperna på gator, torg, skolor, arbetsplatser och vid havet.

Allmänhet, politikter och andra beslutsfattare får teckna ett digitalt kontrakt om att värna Östersjön, som följs upp och rapporteras.

Sociala media är viktiga kanaler för att sprida kunskap och engagemang samt att utbilda och utmana människor och beslutsfattare att handla rätt. Här kan man skapa opinon och bilda grupper som driver utvecklingen framåt.

Evenemang och utbildningar görs för att öka kunskap och mäta framgångar.

Minska spridning av skräp och plast

Minska läckage av läkemedel och kemikalier

Minska läckaget av näringsämnen från jordbruk och samhälle

Detta kan ske genom

 • engagemang och insikt hos enskilda om effekterna av nedskräpning samt utsläpp av kemikalier och läkemedel från våra hem. Genom att halvera mängden disk- och tvättmedel uppnås oftast samma resultat men till halva belastningen som exempel.
 • initiativ för att åstadkomma fler naturliga fällor för kväve och fosfor i våra vattendrag och att öka förståelsen för den roll enskilda avlopp kan spela lokalt.
 • att få människor att förstå sambanden mellan det vi äter och övergödningen och att mat som kastas bidrar till övergödning både vid produktion och när man kastar den.
 • Kampanjer för att rensa hamnar från dumpat skräp som giftiga bilbatterier mm.
 • Ökad kunskap om Östersjöns framtid och utmaningar
 • Skapa engagemang hos medborgare
 • Aktivera medborgare i lokala projekt som ger lokala resultat
 • Skapa dialog och växelverkan mellanmedborgare och beslutsfattare
 • Bidra till att politiker fattar beslut som gynnar vattendrag och Östersjön

Mätning av måluppfyllelse sker med häl av enkäter före, under och efter projekt och delprojekt.

 • 270 orter i Östersjöregionen
 • Mer än en miljon avlagda löften
 • 1350 skolklasser
 • 250 ambassadörer
 • 36 praktikanter
 • 540 evenemangsdagar
 • 200 000 besökare
 • 20 större evenemang
 • 9 länder i regionen

Östersjökontraktet ger allmänheten, företag och politiker en okomplicerad möjlighet att förbinda sig till att agera för ett friskt och levande Östersjön.

Läs mer

Searoom är vår mobila utställning som kan användas över hela landet året runt. Med Searoom når vi alla medborgare som lever och verkar längs med de vattendrag som leder ut till Östersjön och där stora delar av läckagen av föroreningar också transporteras ut.

Med utställningen kan vi finnas på plats vid skolor, arbetsplatser, på gator och torg och under evenemang i hela Östersjöregionen. Det är också här som vi får möjlighet till de personliga möten som är viktiga för att skapa ett djupare förståelse och ett långsiktigt engagemang. Vi säger att vi går Från Hav till Källa.

Genom att utställningen går att kopieras till fler bilar kan vi också snabbt skala upp verksamheten för att täcka större områden.

Fartyget Tre Kronor af Stockholm är en av våra viktigaste resurser som en levande symbol för Östersjöns miljö. Vi använder henne för att medverka i evenemang och möten som är relevanta för Östersjön.

Tre Kronor används för seglingar, möten och utbildningar för partners kunder och personal.

Delar av utbildningen för Expeditionens personal förläggs också ombord.

Kommunikation via olika sociala kanaler är grundläggande för projektets framgång. Genom de sociala kanalerna kan vi hålla kontakt med allmänhet, skolor, näringsliv och beslutsfattare före, under och efter vårt besök på plats.

Inför besöket

Vi kontakter med lokala beslutsfattare, organisationer och skolor. Undervisningmateral distribueras och orten förbereds för vår ankomst. Marknadsförings- och PR-material distribueras till media och via andra lämpliga kanaler.

Under besöket

Invånarna bujds på en positiv och engagerande upplevelse i Searoom. Genom dialog bygger vi engagemang och förtroende för att förmå besökaren att skriva under kontraktet med Östersjön.

Efter besöket

Kontakten fortsätter via sociala kanaler där vi fortsätter att inspirera, utmana och engagera deltagarna till att anta nya utmaningar gå till verklig handling för att rädda Östersjön

Uppdragsintäkter: Näringsliv, kommuner, regioner och myndigheter

Partnerintäkter: Näringsliv och organisationer

Bidrag: Stiftelser, EU

Emission: Expedition Baltic Sea AB (driftbolag)

Partnersamarbeten ger näringsliv och organisationer möjlighet till fördjupade relationer med kunder, konsumenter och personal. Som partner kan man vara med och påverka på riktigt vilket också ger en möjlighet att få en bra historia att berätta.
Som partner engagerar man sig på olika nivåer: Strategiskt, operativt eller stödjande

Den samhällsnytta som skapas genereras genom engagemang för Östersjön hos ungdomar och vuxna och de relationer som skapas mellan sektorer, branscher och människor. En ökad kunskap och insikt stärker också motivationen för en hållbar vardag och ett hållbart samhälle.